Javascript is disabled

Javascript is op uw browser gedisabled. De website zal mogelijk niet goed werken als u javascript niet enabled.
Instructies voor enablen van javascript in uw browser

UITKERINGSTEST / UITKERINGSTOETS (volledig)

Klik hier voor een samenvatting van dit artikel.
Klik hier voor meer informatie over het hulpmiddel (Cashflow Prognose Model) om de uitkeringstoets uit te voeren.

Nieuwe wetgeving m.b.t. BV’s

Ingaande 1 oktober 2012 en voor een gedeelte eerst per 1 januari 2013, is nieuwe wetgeving van kracht voor besloten vennootschappen (BV’s). In het kader van deze nieuwe wetgeving komt de zogenaamde uitkeringstest, ook genoemd uitkeringstoets, aan de orde.

Zonder uitkeringstest geen dividend!

Zoals hierna aangegeven zal dit nieuwe fenomeen “de uitkeringstest” in de praktijk bij vrijwel elke BV een regelmatig terugkerend onderwerp worden. Bij alle dividend uitkeringen is namelijk een uitkeringstest vereist en het achterwege laten hiervan kan persoonlijke (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor de directie met zich mee brengen. Deze aansprakelijkheid doorbreekt zelfs aangebrachte 'schotten' van tussengeschoven BV’s en eindigt eerst bij de eindverantwoordelijke persoon. Mede daarom ook een regelmatig terugkerend aandachtspunt van eerste orde voor elke statutair directeur. Ook in de situatie dat de directeur tevens direct of indirect enig aandeelhouder is en ook bij dividend uitkeringen binnen groepsverband aan holdings e.d. Dit kan zich onder andere voordoen bij het “rechttrekken” van onderlinge rekening courant verhoudingen en het overdragen van vermogensbestanddelen voor zo ver dat tegen een lagere dan de werkelijke waarde plaatsvindt. Veelal was dat slechts een kwestie van de juiste journaalposten maken, maar dat heeft er nu een extra dimensie bij gekregen. De uitkeringstest is vrijwel onlosmakelijk verbonden met de cashflow prognose (liquiditeitsprognose) van de komende 12 maanden.

Flex BV

In algemene zin wordt naar deze nieuwe wetgeving verwezen met de aanduiding de nieuwe “flex BV”. Ter voorkoming van misverstanden: de “flex BV” bestaat op zich niet, maar is ontstaan als benaming van de nieuwe wetgeving op het gebied van het BV recht. Het BV recht is daarmee een stuk flexibeler geworden. De BV blijft dus gewoon bestaan, er zijn op bepaalde gebieden alleen andere regels van toepassing en deze gelden nu wel voor ALLE BV’s. Bestaande BV’s vallen dus gewoon onder deze nieuwe wetgeving! De nieuwe wetgeving brengt behoorlijk wat veranderingen voor het BV recht met zich mee. De meest opvallende wijzigingen zijn:

  • Afschaffing van: het verplicht startkapitaal van € 18.000, de bankverklaring bij de oprichting en de accountantsverklaring bij inbreng in natura, het verbod op het geven van financiële ondersteuning bij aandelentransacties aangaande de vennootschap zelf, procedurele voorschriften bij kapitaalvermindering
  • Invoering van de zogenaamde uitkeringstest, ook wel uitkeringstoets genoemd (zie hierna)
  • Meer verantwoordelijkheid voor bestuurders en aandeelhouder.

In zijn algemeenheid vindt er een verschuiving plaats van kapitaal- en crediteurenbescherming naar een systeem van aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders. De BV als schild tegen persoonlijke aansprakelijkheid is geen vanzelfsprekendheid meer. Deze groep belanghebbenden moet nu dus voortdurend opletten, vooral ook omdat persoonlijke aansprakelijkheid aan de orde is en deze niet eenvoudig kan worden afgeschermd met tussengeplaatste BV’s.

Uitkeringstest steeds opnieuw

Voor elk uitkeringsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is nu steeds de goedkeuring van de statutaire directie (het bestuur) vereist. Deze goedkeuring mag door het bestuur alleen worden geweigerd als het bestuur weet of redelijkerwijs kan weten dat de BV na de uitkering haar opeisbare schulden niet zal kunnen betalen. Het bestuur moet hierbij één jaar vooruit kijken! Het bestuur moet dus inschatten of de dividend uitkering binnen een jaar na zijn goedkeuring, dus niet binnen aan jaar na afloop van het boekjaar, kan leiden tot financiële problemen voor de BV.Om te bepalen of uitkering kan leiden tot financiële problemen zal een bestuurder vooraf een uitkeringstest moeten uitvoeren. In verband met mogelijke aansprakelijkheid achteraf zal deze test steeds opnieuw goed onderbouwd en gedocumenteerd moeten worden.

Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid

Als de BV na de uitkering failliet gaat of niet meer aan betalingsverplichtingen kan voldoen, zijn de bestuurders jegens de BV hoofdelijk aansprakelijk voor het daardoor ontstane tekort. De bestuurder is niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest.Overigens is ook de aandeelhouder die wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de BV door de uitkering failliet zou (kunnen) gaan aansprakelijk jegens de BV. Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) kan in dat geval dus zo wel als bestuurder en als aandeelhouder worden aangepakt.In de praktijk zal dit betekenen dat bij elk faillissement door de curator onderzocht zal worden of er de laatste jaren voorafgaande aan het faillissement dividend uitkeringen hebben plaatsgevonden. Indien dat het geval is zal de curator beginnen de bestuurders en aandeelhouders aansprakelijke te stellen en vervolgens ligt de bal bij hen om aan te tonen dat zij zich aan de regels hebben gehouden (omgekeerde bewijslast). Alleen uitkeringstesten die van voldoende kwalitatief niveau zijn en voldoende gedocumenteerd komen dan in aanmerking als ontlastende bewijsvoering. Overigens is bij de uitkeringstest geen externe deskundige vereist, maar dan is het des te belangrijker om een kwalitatief verantwoord instrument te gebruiken. Het Cashflow Prognosemodel van Van der Heijde Automatisering BV is zo’n instrument en dat kan ook nog voor uw gewone cashflow planning worden gebruikt.

Uitkeringstest is vooral cashflow prognose

In feite moeten er twee tests worden uitgevoerd, namelijk de Balanstest en de uitkeringstest.Uit de balanstest moet blijken dat uitkeringen mogelijk zijn omdat na uitkering het eigen vermogen nog steeds hoger is dan de wettelijke en statutaire reserves. Overigens moeten pensioenen in eigen beheer hier worden gewaardeerd tegen commerciële waarde.Uit de uitkeringstest moet vervolgens blijken dat de BV steeds haar voorzienbare financiële verplichtingen gedurende een jaar na goedkeuring van het dividend besluit door de directie kan nakomen. Overigens moet er ook anderszins geen redenen bestaan om gerede twijfel te hebben over het voortbestaan van de BV gedurende het komende jaar.Kern van de uitkeringstest is daarom de liquiditeitsprognose (cashflowprognose) van de komende 12 maanden.Van der Heijde Automatisering BV heeft in samenwerking met René van Stoltz RA een cashflowprogramma ontwikkeld. Dit is primair opgezet als beheersinstrument voor de liquiditeit van een onderneming, maar kan evengoed worden gebruikt voor de uitvoering van de uitkeringstest.De meest ideale situatie is natuurlijk om dit Cashflow programma voor beide doeleinden te gebruiken. Zij versterken dan elkaars functioneren en relativeren het kostenaspect.

Uitkeringstest ook bij andere aandeelhoudersbesluiten vereist

De uitkeringstest komt niet alleen aan de orde bij dividendbesluiten, maar ook bij de inkoop van eigen aandelen, anders dan “om niet”, en bij kapitaalvermindering. Indien u dus het huidige geplaatste aandelenkapitaal van bij voorbeeld € 18.000 wilt verminderen, hetgeen nu is toegestaan, is een uitkeringstest vereist.Dividend moet ruim worden geïnterpreteerd. Het gaat in beginsel om het onttrekken van vermogensbestanddelen aan de BV. Als voorbeeld voor rechtshandelingen tussen de BV en haar aandeelhouders die als dividend moeten worden aangemerkt vermelden wij: achterwege laten van renteboekingen ter zake van vorderingen op aandeelhouders, kwijtschelden van vorderingen op aandeelhouders, overdragen van activa van de BV aan aandeelhouders voor zover de tegenwaarde minder bedraagt dan de economische waarde, etc. Het fiscale dividendbegrip kan als leidraad hiervoor worden gebruikt.

Cashflow Prognose Model

Meer informatie over het Cashflow Prognose Model vindt u hier.